Lucie Faltová

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

kterou uzavírají

Poskytovatel

Lucie Faltová

IČ: 07988826

Sídlo podnikání a doručovací adresa : Sochorova 21, 61600 Brno, Česká Republika

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Brno

Telefonní kontakt: +420 775 33 64 64

E-mailový kontakt: info@luciefaltova.cz

Klient

učiněním objednávky Klientem na internetových stránkách Poskytovatele. (Dále také jako „Klient“).

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Těmito obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí od 27. 3. 2023 vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb nebo jiné či nepojmenované smlouvy (dále společně jen „Smlouva“) uzavírané mezi Lucií Faltovou, (dále jen „Poskytovatel“) a fyzickými nebo právnickými osobami (dál jen „Klient“), a to prostřednictvím internetových stránek www.luciefaltova.cz (dále jen „Stránky“).

1.2. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě s tím, že odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.

1.3. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Veškerá práva a povinnosti mezi Klientem a Poskytovatelem se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a případné spory budou řešeny dle zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, před soudy České republiky, případně Klient, který je spotřebitelem, má právo využít mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce (www.coi.cz).

1.4. Znění Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat, tím však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v době účinnosti předchozího znění Podmínek, na něž dopadají Podmínky účinné v době odeslání objednávky Klientem. 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Webové rozhraní Stránek umožňuje Klientovi provádět objednávání služeb zejména v podobě konzultací, terapií, workshopů a setkání, a to bez registrace přímo z webového rozhraní stránek. Webové rozhraní Stránek obsahuje seznam služeb nabízených Poskytovatelem, a to včetně uvedení cen a podmínek platných specificky pro jednotlivé druhy služeb, které mají přednost před těmito Podmínkami. Pokud není uvedeno jinak jsou ceny služeb uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. 

2.2. Nabídka prodeje a ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu s individuálně sjednanými podmínkami.

2.3. Pro objednání služby vyplní Klient objednávkový formulář ve webovém rozhraní Stránek. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě, způsobu úhrady ceny služby a informace o způsobu a nákladech spojených s dodáním služby.

2.4. Klient je povinen v objednávkovém formuláři vyplnit údaje umožňující identifikaci Klienta a kontaktní, dodací a fakturační informace. Za správnost a pravdivost údajů a informací zadaných Klientem odpovídá výlučně Klient, který může před podáním objednávky – jenž se provede stiskem tlačítka „Objednat“ – zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávaní dat.

2.5. Objednávka je návrhem Klienta na uzavření Smlouvy a samotný smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem vzniká až úplným uhrazením ceny na základě zálohové faktury, jež je Poskytovatelem zaslána Klientovi na adresu elektronické pošty. Poskytovatel není zavázán z jiného jednání než ze zcela uhrazené  objednávky, jejíž uhrazení Poskytovatel potvrdí Klientovi zasláním daňového dokladu na adresu elektronické pošty. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady Klienta vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy nese Klient ze svého. Uzavřená Smlouva včetně Podmínek je uložena u Poskytovatele v elektronické podobě a není Klientovi přístupná.

3. ÚHRADA CENY

3.1. V případě úhrady ceny bankovním převodem je cena splatná do 7 dnů od vystavení zálohové faktury, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě jakéhokoliv druhu bezhotovostní platby je závazek Klienta uhradit cenu služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

4. PRÁVA SPOTŘEBITELE

4.1. Klient, jenž je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od:

– smlouvy na poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

– smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Klienta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

– smlouvy o využití volného času, pokud Poskytovatel toto plnění poskytuje v určeném termínu.

4.2. Nejedná-li se o případy kdy nelze od Smlouvy ze zákona odstoupit, má Klient, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy může Klient zaslat na adresu elektronické pošty Poskytovatele info@luciefaltova.cz. V případě odstoupení od Smlouvy se tato od počátku ruší.

4.3. Odstoupí-li Klient od smlouvy na poskytnutí služeb a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Klienta začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí Klientovi poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

4.4. V případě, že si Klient objedná službu, avšak konzultací, terapií, workshopů nebo setkání se neúčastní, aniž by odstoupil od Smlouvy, Poskytovateli se uhrazená cena služby nevrací.

5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1. Poskytovatel neodpovídá Klientovi za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, kterými jsou například zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Poskytovatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů Poskytovatele.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Případné vady služeb lze uplatnit nejpozději v průběhu jejich poskytování. Poskytovatel odpovídá za to, že poskytovaná služba je ve shodě se Smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se Smlouvou se rozumí zejména to, že obsah služby a délka jejího trvání odpovídá popisu. Poskytovatel není odpovědný za výsledky poskytovaných služeb. Poskytované služby Poskytovatele nenahrazují lékařskou, psychologickou, nebo psychiatrickou péči.

6.2. Práva Klienta z vad služeb je možné uplatnit na adrese elektronické pošty Poskytovatele info@luciefaltova.cz. Je-li reklamace Klienta jakožto spotřebitele řádně uplatněna, je Poskytovatel povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění. Jestliže není reklamace Klienta, jímž je spotřebitel, vyřízena do 30 dnů, má Klient stejná práva jako u neodstranitelné vady.

7. AUTORSKÁ PRÁVA

7.1. Klient bere rovněž na vědomí, že veškeré informace a jakékoli písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, metody a údaje osobního charakteru předané Poskytovatelem Klientovi při poskytování služeb zejména v podobě konzultací, terapií, workshopů a setkání jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele, chráněny autorským právem a slouží pouze k osobní potřebě Klienta. Klient není bez předchozího souhlasu oprávněn předané podklady šířit, publikovat a nabízet nebo poskytovat třetím osobám.

8. DOBA TRVÁNÍ

8.1. Tato dohoda je uzavírána na dobu určitou, a to po dobu trvání obchodní spolupráce Smluvních stran.

8.2. Povinnost nešířit bez předchozího souhlasu předané podklady v souladu s článkem 7 této Smlouvy nekončí vypršením platnosti této Smlouvy, ale zůstává v platnosti i po ukončení trvání této Smlouvy.

Vzorový formulář

Oznámení o odstoupení od Smlouvy o poskytování služeb

Adresát

Lucie Faltová, IČ 07988826, Sochorova 21, 61600 Brno, Česká Republika, info@luciefaltova.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o poskytnutí těchto služeb …………… 

Datum objednání …………

Žádám vrácení zaplaceného ceny na můj účet č. ……………………

V …………… dne ……………

…………………………………

(Jméno a příjmení Klienta)

…………………………………

(Podpis Klienta)